GOODSMILE SHANGHAI

更新情报

2017.04.19粘土人 李小狼」开始接受预约
2017.04.19粘土人 牛迂梨美」开始接受预约
2017.04.19篁唯依 兔女郎 Ver.」开始接受预约
2017.04.19figma 萨姆斯·阿兰 PRIME3 Ver.」开始接受预约
2017.04.19figma 尼帕子」开始接受预约
2017.04.06粘土人 贝尔」开始接受预约
2017.04.06figma 雷姆」开始接受预约
2017.04.06figma 拉姆」开始接受预约
2017.04.06阿松 场景模型」开始接受预约
2017.04.06figma Atlas」开始接受预约
2017.04.05粘土人 日本」开始接受预约
2017.4.21
发售日期 2017/09
发售日期 2017/07
发售日期 2017/11 再販
2017.4.19
发售日期 2017/08
MIKATAN 博客
MIKATAN 博客
GOODSMILE COMPANY JAPAN
GOODSMILE COMPANY JAPAN